Politika o varstvu osebnih podatkov

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov


B2 Kapital d.o.o. (“B2”) s sedežem v Ljubljani, Verovškova ulica 55, matična številka: 6653057000, katere primarna dejavnost je zagotavljanje celovitih finančnih storitev izterjave in poplačila dolga, v svojem delovanju obdeluje vaše osebne podatke. Varstvo vaših osebnih podatkov nam veliko pomeni, zato smo postali bolj pozorni pri izpolnjevanju zakonskih zahtev za varstvo vaših osebnih podatkov. To obvestilo o obdelavi osebnih podatkov odraža našo politiko upravljanja z vašimi osebnimi podatki. Z drugimi besedami, na podlagi tega obvestila o varstvu osebnih podatkov vam želimo pomagati razumeti kako pridobivamo vaše osebne podatke, ki jih kasneje obdelujemo, zakaj jih obdelujemo, kako jih uporabljamo, kako jih shranjujemo, komu jih razkrivamo in zakaj.


Kaj je osebni podatek?

Osebni podatek je katerikoli podatek, katerakoli informacija, ki karkoli pove o nas, in nas dela določenega ali pa določljivega („posameznik“); določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, ali z navedbo enega ali več dejavnikov.

Kdo je lastnik osebnih podatkov, ki jih obdelujemo?

B2 obdeluje osebne podatke oseb s katerimi smo v pogodbenem razmerju (npr. na podlagi Pogodbe o odstopu terjatev na podlagi katere smo postali „novi“ upnik) ali pa bodo z nami stopile v pogodbeno razmerje, kakor tudi podatke oseb, ki obiskujejo našo spletno stran ali sedež naše družbe ali pa komunicirajo z nami preko našega klicnega centra. Te osebe so lahko dolžniki, kupci terjatev, razni ponudniki, zunanji sodelavci in zaposleni. B2 obdeluje tudi podatke oseb, ki se nanašajo na zakonite zastopnike oseb s katerimi smo že ali pa nameravamo stopiti v pogodbeno razmerje. Posamezniki, katerih osebni podatki se obdelujejo so „posamezniki“. Izjemoma lahko B2 obdeluje osebne podatke, ki se nanašajo na osebe katerih osebni podatki so pridobljeni s strani oseb s katerimi smo v pogodbenem razmerju, vendar mora v tem primeru informiranje posameznika o obdelavi osebnih podatkov, opraviti oseba, ki nam je osebne podatke dostavila.

Kako pridobivamo osebne podatke?

V skladu z veljavno zakonodajo B2 pridobiva osebne podatke od/ iz:

 • kreditnih in drugih finančnih institucij, s katerimi ste vi sklenili kreditno ali kakršnokoli drugo pogodbo, ki se nanaša na finančno ali bančno uslugo, in ki so svoje terjatve odstopile B2;
 • neposredno od vas ali v določenih primerih od drugih oseb, v kolikor obstaja pravni interes na podlagi pogodbe, vse v zvezi s poplačilom terjatve;
 • oseb pooblaščenih za komuniciranje z nami v vašem imenu in za vaš račun;
 • javnih ustanov in drugih državnih organov ali oseb, ki opravljajo storitve v javnem interesu (kot npr.: notar);
 • publikacij in baz podatkov, ki so javno dostopne ali temeljijo na pogodbenem razmerju (zunanji viri), da zagotovimo stalno posodabljanje vaših podatkov ali da ocenimo vašo plačilno sposobnost. Kot zunanje vire razumemo: javne ustanove in državne organe, javne registre, elektronske baze podatkov, informacije dostopne na družbenih omrežjih in na internetu ali od pooblašcene tretje osebe, ki poseduje takšne podatke.
 • ko dostopate do spletne strani B2 Kapital d.o.o., se zapis o vašem obisku strani samodejno shrani. Ti zapisi običajno vsebujejo IP naslov, število prenosov, spletno mesto, v katero ste prijavljeni, in ostale podatke. Več informacij lahko najdete na povezavi: http://www.b2kapital.si/CookieUsage

Ko pridobivamo informacije o vas s strani drugih virov, jih zbiramo iz virov, ki so javno dostopni ali dostopni s strani tretjih, npr. ko vas ne moremo kontaktirati, vendar moramo posodobiti oz. ažurirati vaše podatke, da bi lahko zagotovili točnost vaših podatkov.

Te podatke potrebujemo zaradi preprečevanja goljufij in/ali pranja denarja, ali pa obstajajo zakonske zahteve o pridobitvi določenih osebnih podatkov.


Obdelujemo naslednje kategorije osebnih podatkov:

 • identifikacijske podatke, kot so: ime in priimek, datum rojstva, državljanstvo, EMŠO, kraj rojstva, naslov stalnega ali začasnega prebivališča;
 • kontaktne podatke kot so: naslov, telefonska številka, elektronski naslov (e-mail);
 • podatke o vašem finančnem in/ali strokovnem statusu: kot so zaposlitev/poklic; obrtna dejavnost; naziv delodajalca; prihodki; vrsta prihodka; viri prihodka; bančni račun; podatke o lastništvu nepremičnin ali drugem premoženju, ki ga posedujete; podatke o obstoječem dolgu (npr. vrsta dolga, znesek dolga, obresti, valuta, stroški); podatke v zvezi z poplačilom dolga (npr. plan plačila, stroški, stanje dolga);
 • podpis;
 • videoposnetki, nastali ob obisku naših poslovnih prostorov in posnetki telefonskih pogovorov klicnega centra, in sicer v zakonsko predvidenem obsegu;
 • podatke o drugih osebah, ki so bile stranke pravnega posla, na podlagi katerega obstoji terjatev B2 (npr. poroki/dediči/zakonci);
 • podatke o upravnih ali sodnih postopkih v katerih nastopate kot stranka, v obsegu v katerem so povezani s terjatvami B2 in/ali lahko vplivajo na poplačilo terjatve (npr. izvršilni postopki, postopki osebnega stečaja ali drugi sodni postopki sproženi za varstvo naših pravic); ti podatki lahko vključujejo: goljufiva ravnanja, službene podatke v zvezi s kazenskimi prijavami ali kazenskimi obsodbami v zvezi z kaznivim dejanjem korupcije, podkupovanja, finančnim kriminalom in drugim goljufivim ravnanjem kot so na primer pranje denarja in financiranje terorizma;
 • podatke, ki lahko štejejo kot dokazilo o pisni in /ali ustni komunikaciji med vami in B2;
 • osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, da bi vam lahko prilagodili plan odplačila dolga ob upoštevanju vaših osebnih okoliščin in sposobnosti odplačila dolga;
 • ostale osebne podatke, vsebovane v prvotni pogodbi ali dokumentaciji, ki se nanaša na dolg ali zavarovanje, ki je predmet terjatev s katero upravljamo(kot tudi dokumentacija izvršilnega spisa, kreditna dokumentacija prejeta s strani Odstopnika kot vašega prvotnega upnika);
 • vse ostale informacije, ki izvirajo iz obdelave osebnih podatkov s strani B2 in so nepogrešljive za opravljanje dejavnosti/poslov za spodaj navedene namene, kot je na npr. segmentacija upravljanja portfelja terjatev; enoti identifikator dodeljen na ravni B2 za vsakega posameznega dolžnika;

Za kakšne namene obdelujemo vaše osebne podatke?

B2 obdeluje podatke v obsegu, kolikor se ti nanašajo in/ali lahko vplivajo na postopek poplačila terjatev in varstvo pravic B2 v sodnih postopkih. V tem kontekstu zajema namen obdelave osebnih podatkov predvsem poplačilo terjatve, vključuje pa naslednje:

 • analiziranje vašega finančnega stanja in vira prihodka, da bi lahko določili pogoje za plačilo dolga, ki se ujema in odgovarja vaši dani situaciji;
 • komunikacijo z vami in pravilno identifikacijo posameznika;
 • izvajanje in vodenje potrebnih pravnih (sodnih) postopkov za poplačilo terjatev (npr. izvršbe, postopek osebnega stečaja, sprožitev drugih ustreznih pravnih in sodnih postopkov za varstvo naših pravic), kot tudi iskanje ugodnih rešitev za vpletene stranke, kar vodi k poplačilu dolga;
 • obdelavo in odgovore na vsa vaša vprašanja, pritožbe in zahtevke;
 • oceno ali vzpostaviti pogodbeno razmerje ali izvesti transakcijo (npr. ocena tveganja povezana s sklenitvijo Pogodbe o nakupu terjatev, dajanje ponudb, sodelovanje v dražbenem postopku) vključno s preverjanji za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma;
 • statistično analizo za ovrednotenje aktivnosti B2 glede upravljanja portfeljev, kot tudi zaradi potrebe po izboljšanju metodologije načina plačila/odplačila terjatev;
 • odzivanje na zahteve državnih organov ali izpolnjevanje zakonskih zahtev, ki se tičejo in veljajo za B2;Za namene poročanja pristojnim organom, kadar je to zakonsko določeno, pa tudi za finančne in računovodske namene, ekonomske in administrativne namene znotraj B2.

Opozarjamo, da lahko B2 uporablja vaše osebne podatke za določene sekundarne namene (kot so npr.: notranja interna poročila in upravljanje portfelja, zunanja revizija, arhiviranje – v fizični in/ali elektronski obliki, korespondenca), ki so vedno v skladu s prvotnim namenom za katerega je B2 pridobil osebne podatke.

Katera je pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov?

Pravno podlago za obdelavo vaših osebnih podatkov predstavlja veljavna zakonodaja, ki ureja področje delovanja B2 (npr. Zakon o potrošniških kreditih, Obligacijski zakonik, predpisi s področja davkov in računovodstva, Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma).
Izvrševanje pogodbenih obveznosti v katerih nastopa posameznik kot dolžnik in B2 kot upnik.
Izvajanje potrebnih ukrepov in ravnanje s potrebno skrbnostjo za sklenitev Pogodbe o prodaji in nakupu terjatev.
Pravni interes B2 in njegovih povezanih družb v imenu katerih B2 ponuja storitve, ki se nanašajo na:

 • strokovno pomoč pri opravljanju aktivnosti povezanih družb v smislu učinkovitosti, donosnosti in varnosti za vse zainteresirane stranke ter analiziranje možnosti za vzpostavitev pogodbenih razmerij kot npr.: centralizacija postopkov pridobivanja portfelja, vzdrževanje baz podatkov, statistične analize portfelja in učinkovitost sprejetih ukrepov, analiziranje in zmanjševanje tveganj, ki jim je družba izpostavljena – finančna tveganja in/ali tveganje ugleda , načrtovanje in razvoj poslovne strategije, razvoj in izboljšanje metodologije glede načina plačila/odplačila terjatev.
 • preprečevanje goljufij in varstvo premoženja ter zagotavljanje visoke ravni varnosti informacij.
 • varstvo pravic družbe v sodnih postopkih.
 • vašo privolitev v primerih, ko ste jo podali B2.

Za kakšen namen uporabljamo vaše osebne podatke?


Obdelava osebnih podatkov pomeni vsako postopanje ali skupek postopanj, ki deluje na podlagi osebnih podatkov ali na skupku osebnih podatkov, kot na primer zbiranje, beleženje, organiziranje, strukturiranje, shranjevanje, prilagojevanje ali izmenjava, poizvedovanje, uporaba, prenašanje, posredovanje na kakšen drug način, usklajevanje in kombiniranje, omejevanje, brisanje in uničevanje, da se zagotovi namen obdelave osebnih podatkov.

Ali so vaši osebni podatki varovani?

B2 verjame, da je varnost vaših osebnih podatkov izjemnega pomena in v skladu s tem varuje in izvaja periodično preverjanje organizacijskega in tehničnega varstva vaših osebnih podatkov za primere nepooblaščenega dostopa, izmenjavo podatkov, razkritje ali uničenje. Dostop do vaših osebnih podatkov je dovoljen samo osebam, ki so pooblaščene s strani B2. Pooblastilo s strani B2 je dano pooblaščenim osebam šele po tehtni presoji in njihovi zavezi, da bodo vaše osebne podatke skrbno varovale.

Kdo so osebe, ki razpolagajo z vašimi osebnimi podatki?

Tekom vsakodnevnega poslovanja lahko B2 vaše osebne podatke deli z ostalimi posamezniki ali pravnimi osebami, z namenom zaradi katerega vaše osebne podatke obdelujemo, bodisi ste nam vaše osebne podatke posredovali vi ali pa smo jih prejeli s strani koga drugega. V kolikor obstoji zakonska podlaga ali z zakonom predpisana obveznost posredovanja osebnega podatka, je B2 v skladu s tem tudi dolžan ravnati.

Posredujemo vam nekaj primerov, v katerih lahko B2 posreduje vaše osebne podatke.

Posredujemo vam nekaj primerov, v katerih lahko B2 posreduje vaše osebne podatke.

Vaše osebne podatke lahko posredujemo upnikom, od katerih je B2 odkupil terjatve.

B2, ki je del B2Holding skupine, lahko posreduje vaše osebne podatke povezanim družbam, ki imajo sedež svojega delovanja v drugih državah članicah Evropske unije. Prav tako se vaši osebni podatki lahko uporabijo in delijo z družbami s sedežem v državah, ki niso članice Evropske unije, vključujoč Srbijo ter Bosno in Hercegovino. Tveganja, povezana s prenosom, uporabo in varstvom vaših osebnih podatkov v državah nečlanicah, družbe zmanjšujemo s sprejemom ukrepov varstva v obliki izvrševanja Dogovora o prenosu podatkov s standardnimi klavzulami za prenos osebnih podatkov v tretje države. Kopijo dogovora lahko prejmete tako, da kontaktirate uslužbenca, ki se ukvarja z varstvom osebnih podatkov, v skladu z navodili, navedenimi v nadaljevanju.

Našim poslovnim partnerjem – vaše osebne podatke lahko posredujemo našim poslovnim partnerjem z namenom doseganja boljše plačilne discipline.

Kot upniki - lahko vaše osebne podatke posredujemo drugim fizičnim in pravnim osebam, ki smo jih pooblastili za obravnavo vašega primera.

Nadzornim organom – v kolikor nas k posredovanju vaših osebnih podatkov zavezuje domača ali evropska zakonodaja, smo jim dolžni posredovati informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki in o transakcijah brez, da bi vas o tem predhodno obvestili.

Drugim državnim organom: lahko posredujemo vaše osebne podatke z namenom izpolnitve zakonsko določenih pogojev, prav tako jih lahko posredujemo tretjim v kolikor izkažejo upravičen pravni interes za dostop do teh podatkov (npr. notarji, sodišča).

Posredovanje podatkov na vašo zahtevo: v kolikor boste na nas naslovili zahtevo za posredovanje vaših osebnih podatkov pooblaščeni osebi, ki deluje v vašem imenu in za vaš račun (na primer: finančnim svetovalcem, odvetnikom, posrednikom).

Posredovanje podatkov tretjim – vaše osebne podatke lahko posredujemo tudi drugim subjektom, ki niso del skupine B2Holding in niso javno-pravni subjekt, kot na primer:

Pravne ali fizične osebe, s katerimi sodelujemo z namenom izboljšanja kakovosti naših storitev, katere nam pomagajo pri implementaciji in upravljanju poslovnih sistemov ali pri operativnih procesih (na primer: revizorji, svetovalci, analitiki, ipd.).

Poslovni partnerji, ki nam nudijo vzdrževalne in podporne storitve, da lahko zagotavljamo storitve odkupa in prodaje terjatev v najbolj optimalnih in varnih pogojih. Na primer: poslovni partnerji, ki skrbijo za razvoj/implementacijo in vzdrževanje IT aplikacij in sistema, podjetja, ki skrbijo za arhiviranje dokumentacije, podjetja, ki skrbijo za popis dokumentacije, podjetja, ki opravljajo poštne storitve, podjetja, ki upravljajo z varnostnimi sistemi in jih implementirajo pod pogoji, ki ustrezajo varovanju vaših osebnih podatkov in dostop do le teh, ipd.

Poslovni partnerji, ki nam pomagajo pri vodenju pravnih postopkov, izvršilnih postopkov, postopkov osebnih stečajev ali drugih postopkov za izterjavo dolga (na primer: odvetniki, cenilci, podjetja, ki opravljajo svetovanje, geodeti, agencije za posredovanje nepremičnin).

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke bo družba B2 obdelovala toliko časa, kot bo to potrebno, da se doseže namen uporabe in obdelave vaših osebnih podatkov. Trajanje obdelave podatkov je lahko različno in zavisi od namena uporabe. B2 bo obdeloval vaše osebne podatke cel čas trajanja postopka izterjave in jih hranil še 5 (pet) let po tem, ko bo terjatev odstopil novemu upniku ali ko bo terjatev v celoti poplačana, razen če bi bilo z zakonom določeno drugače. V primeru poravnave po zaključenem izvršilnem ali drugem sodnega postopka bomo osebne podatke hranili najmanj 10 let, razen če bi bilo z zakonom določeno drugače. V primeru obdelave vaših osebnih podatkov za potrebe računovodstva, bomo vaše osebne podatke hranili najmanj 11 let, v skladu z zakonskimi predpisi o računovodstvu. Obdobje hranjenja videoposnetkov nastalih ob obisku naših poslovnih prostorov in posnetkov telefonskih pogovorov klicnega centra znaša 90 dni.

Katere so vaše pravice in kako jih lahko uveljavite?

V skladu z omejitvami določenimi z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, lahko kadarkoli uveljavite/uresničite naslednje pravice:

 • Pravica do obveščenosti – pravico do obveščenosti lahko izkoristite tako, da imate kadarkoli možnost zahtevati informacije o tem kako obdelujemo vaše osebne podatke, mi pa vam bomo ustno ali pisno podali odgovor preko medija, preko katerega ste zahtevali določeno informacijo.
 • Pravica dostopa do osebnih podatkov – kadarkoli lahko zahtevate dostop do vaših osebnih podatkov s katerimi razpolaga B2, namen uporabe vaših osebnih podatkov, pravno podlago za obdelovanje vaših osebnih podatkov in pogoji pod katerimi obdelujemo vaše osebne podatke.
 • Pravica do popravka – od nas lahko kadarkoli zahtevate popravo kateregakoli osebnega podatka, vključno z dopolnitvijo. Tako bomo lahko poskrbeli, da so vaši podatki vsak trenutek pravilni in ažurni.
 • Pravica do ugovora glede obdelave osebnih podatkov – v skladu z razlogom, ki izhaja iz vaše konkretne situacije imate vedno možnost ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov, ki temelji na pravnem interesu B2 ali glede obdelave osebnih podatkov v javnem interesu.
 • Pravica do popravka – pravico imate zahtevati, da se obdelava vaših osebnih podatkov omeji, in sicer v naslednjih primerih: (i) ugovarjali ste resničnosti podatkov, ki so predmet obdelave, tako da bodo vaši podatki za čas preverjanja točnosti podatkov omejeni za obdelavo; (ii) obdelava vaših osebnih podatkov je protipravna, vendar ste brisanju podatkov nasprotovali, namesto tega pa ste pa zahtevali omejeno obdelavo vaših osebnih podatkov; (iii) nasprotovali ste obdelavi vaših osebnih podatkov, zaradi česar bo v času preverjanja veljavnosti pravne podlage obdelava vaših osebnih podatkov omejena; (iv) čeprav je predpisano obdobje hranjenja vaših osebnih podatkov preteklo, ste izrecno zahtevali, da vaše osebne podatke hranimo z namenom uresničevanja vaših pravic v sodnih postopkih. V primeru omejene obdelave osebnih podatkov, se lahko ti obdelujejo s shranjevanjem. Druga dejanja v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov bodo mogoče samo za: (i) uresničevanje pravic B2 pred sodišči; (ii) varstvo pravic drugih fizičnih in pravnih oseb; (iii) na temelju vaše izrecne privolitve ali (iv) varstvo javnega interesa. V kolikor je vašemu zahtevku za omejeno obdelavo podatkov ugodeno, vas bomo o odločitvi obvestili pred odstranitvijo omejene obravnave vaših osebnih podatkov.
 • Pravica do izbrisa osebnih podatkov – lahko zahtevate, da vaše osebne podatke s katerimi razpolagamo in jih obdelujemo izbrišemo in opravimo vsa potrebna dejanja v zvezi s tem, v kolikor: (i) ni več pravne podlage ali pa je bil dosežen cilj zaradi katerega so se osebni podatki obdelovali; (ii) prekličete vašo privolitev za obdelavo osebnih podatkov, ob tem pa ne obstoji nobena druga pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov; (iii) nasprotujete nadaljnji obdelavi vaših osebnih podatkov, ob tem pa ne obstoji noben pravno upravičen razlog za nadaljnjo obdelavo; (iv) so vaši osebni podatki predmet obdelave brez veljavne pravne podlage. Prav tako vas obveščamo, da se bodo osebni podatki za katere ste zahtevali izbris, še vedno uporabljali v naslednjih primerih: (i) za izpolnjevanje zakonsko določenih zahtev, ki se nanašajo na urejanje obdelave, (ii) kot tudi za uresničevanje in varstvo pravic v sodnih postopkih.
 • Pravica posredovanja podatkov – V primeru vaših osebnih podatkov, ki se obdelujejo avtomatično, lahko v skladu z vašim izrecnim strinjanjem ali na podlagi soglasja med vami in B2, zahtevate izpis podatkov, ki jih lahko posredujete drugi osebi ali družbi, ki se ukvarja z obdelavo osebnih podatkov, lahko pa tudi od nas zahtevate, da vaše osebne podatke posredujemo tej drugi osebi ali družbi (v obsegu, kolikor je to tehnično mogoče).
 • Pravica do preklica soglasja – v primerih, ko obdelava vaših osebnih podatkov temelji na vašem soglasju, lahko to soglasje lahko kadarkoli prekliče. Preklic soglasja se nanaša samo na prihodnjo obdelavo vaših osebnih podatkov, obdelava osebnih podatkov pred preklicem soglasja pa ostane veljavna.

Vse zgoraj navedene pravice lahko uveljavljate na podlagi pisne zahteve, ki jo morate posredovati na spodaj navedene kontaktne podatke. Na vašo zahtevo vam bomo odgovorili v roku 30 dni. V kolikor je v zvezi z vašo zahtevo potrebna podrobnejša analiza podatkov, se rok za izpolnitev temu primerno podaljša za nadaljnjih 60 dni, v tem primeru boste o podaljšanju roka za odgovor na vašo zahtevo obveščeni, kot tudi o razlogih podaljšanja. V kolikor boste zahtevo poslali preko elektronske pošte, boste odgovor na vašo zahtevo prav tako prejeli po elektronski pošti. V kolikor boste v zahtevi navedli, da želite biti obveščeni na drug način, bomo sledili vašemu predlogu. B2 lahko od vas zahteva posredovanje dodatnih informacij, ki bi lahko utemeljeno potrdili vašo identiteto preden vam posreduje zahtevane osebne podatke oziroma obravnava vaše zahteve. Obveščamo vas, da lahko vašo zahtevo v skladu z zakonskimi določbami tudi zavrnemo, npr.: v primeru, ko namen za katerega se obdelujejo osebni podatki še ni izpolnjen, obdelava podatkov pa v tem primeru ne temelji na vašem izrecnem soglasju, ali v primeru, ko so vaše zahteve prekomerne ali brez kakršnekoli utemeljene podlage. Tudi v tem primeru vam bomo posredovali pisno pojasnilo glede zavrnitve vaše zahteve.

V kolikor menite, da so vaši osebni podatki podvrženi napačni obdelavi ali pa je obdelava osebnih podatkov v nasprotju z zakonskimi predpisi, lahko vložite pritožbo oz. prijavo na Informacijskega pooblaščenca, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.

Kontaktni podatki za varstvo osebnih podatkov

V kolikor imate kakršnokoli vprašanje v zvezi z zgoraj navedenimi pravicami, nas kontaktirajte na:
B2 Kapital d.o.o., Verovškova 55, 1000 Ljubljana
Tel: + 386 (0) 590 81 720
Fax: +386 59 082-462
E-mail: vop@b2kapital.si
Kontaktirajte nas

NASLOV:
Naslov: Verovškova 55
Mesto: 1000 Ljubljana
Država: Slovenija
EMAIL:
info@b2kapital.si
MATIČNA ŠTEVILKA:
6653057000
DAVČNA šTEVILKA:
SI58008098
KONTAKT:
TEL: +386 (0) 590 81 720
TEL: +386 (0) 590 81 739
FAX: +386 (0) 590 82 462
PRAVNE OSEBE:
TEL: +386 (0) 590 82 464
© copyright 2015 B2Holding Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe: vsi podatki na spletni strani so predvideni zgolj za namen splošnega obveščanja. Skrbimo za točnost navedenih podatkov, vendar ne prevzemamo odgovornosti za kakršnokoli škodo ali izgubo, ki bi morebiti nastala na podlagi opiranja na podatke, ki se nahajajo na spletni strani. Ne prevzemamo odgovornosti za vsebino drugih spletnih strani, na katere je mogoče dostopati preko naše spletne strani. Ta spletna stran uporablja piškotke.
Razvoj in oblikovanje s strani B2 Kapital d.o.o.

Zaradi boljše uporabniške izkušnje B2 Kapital uporablja piškotke (eng. „cookies“).
Izvedite več o Politiki uporabe piškotkov tukaj.
S Klikom na „X“ soglašate z uporabo piškotkov.